BHUBEJHR-MEC

OF CHAOPHYA ABHAIBHUBEJHR HOSPITAL

BUT IN ITS APPLICATION TO THE BENEFIT OF MANKIND

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกชั้นนำ
ที่เป็นเลิศด้านการศึกษาแบบสหสาขาวิชาชีพ

ABOUT

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรได้เข้าร่วมโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
(Collaborative Project to Increase Production of Rural Doctor : CPIRD)
และร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โดยมี วัตถุประสงค์ของโครงการคือเพื่อเพิ่มการผลิตแพทย์และกระจายแพทย์ไปสู่ชนบทมากยิ่งขึ้น เพิ่มโอกาสให้นักเรียนในชนบทให้ได้ศึกษาวิชาแพทย์ พัฒนารูปแบบความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและมหาวิทยาลัย พัฒนาระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขของโรงพยาบาลศูนย์และสถาบันสมทบ โดยรับนิสิตแพทย์ชั้นคลินิกในช่วงปีการศึกษา 2553 เป็นปีแรก ซึ่งนักเรียนในกลุ่มนี้ มีกำหนดเข้าศึกษาชั้นคลินิกที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ในปี 2556 โดยกำหนดภาพลักษณ์ของบัณฑิตแพทย์ในโครงการ

  • เป็นแพทย์ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน ออกโดยแพทยสภา
  • เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจ มีประสบการณ์
  • มีเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานในชนบท
  • พร้อมจะให้บริการสาธารณสุขเชิงรุกแก่ประชาชนทั้งชุมชน

STRATEGY

เป็นเลิศด้านการจัดการเรียนการสอน

( ACADEMIC EXCELLENCE )

• จัดการเรียนการสอนแบบสหสาขาวิชาชีพ
• บูรณาการจัดการเรียนการสอนด้วยการแพทย์แผนไทย

เป็นเลิศด้านการบริหาร

( GOVERNANCE EXCELLENCE )

• พัฒนาการเรียนการสอนแบบสหสาขาวิชาชีพ
• พัฒนาศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกคุณธรรม
• พัฒนาระบบบริหารบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ

เป็นเลิศด้านการวิจัย และนวัตกรรม

( RESEARCH & INNOVATION EXCELLENCE )

• พัฒนาระบบการจัดการความรู้ วิจัย และนวัตกรรมในองค์กร
• พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้
DIRECTOR TEAM

แพทย์หญิงโศรยา ธรรมรักษ์

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

แพทย์หญิงวลีรัตน์ ไกรโกศล

รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฝ่ายการแพทย์ คนที่ 1

นายแพทย์ชาติชาย คล้ายสุบรรณ

รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฝ่ายการแพทย์ คนที่ 2

แพทย์หญิงนิภาภรณ์ มณีรัตน์

ผู้อำนวยการ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก

นายแพทย์เอกรินทร์ สาธุเสน

รองผู้อำนวยการ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก คนที่ 1

นายแพทย์อำนาจ รักงาน

รองผู้อำนวยการ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก คนที่ 2