ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรได้เข้าร่วมโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท (Collaborative Project to Increase Production of Rural Doctor : CPIRD) และร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการคือเพื่อเพิ่มการผลิตแพทย์และกระจายแพทย์ไปสู่ชนบทมากยิ่งขึ้น เพิ่มโอกาสให้นักเรียนในชนบทให้ได้ศึกษาวิชาแพทย์ พัฒนารูปแบบความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข และมหาวิทยาลัย พัฒนาระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขของโรงพยาบาลศูนย์และสถาบันสมทบ โดยรับนิสิตแพทย์ชั้นคลินิกในช่วงปีการศึกษา 2553 เป็นปีแรก ซึ่งนักเรียนในกลุ่มนี้ มีกำหนดเข้าศึกษาชั้นคลินิกที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ในปี 2556 โดยกำหนดภาพลักษณ์ของบัณฑิตแพทย์ในโครงการ

  • เป็นแพทย์ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน ออกโดยแพทยสภา
  • เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจ มีประสบการณ์
  • มีเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานในชนบท
  • พร้อมจะให้บริการสาธารณสุขเชิงรุกแก่ประชาชนทั้งชุมชน

วิสัยทัศน์


ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกชั้นนำ ด้านนวัตกรรมทางการแพทย์

เน้นการศึกษาแบบสหสาขาวิชาชีพ และเป็นเลิศด้านการแพทย์แบบผสมผสาน

กลยุทธ์

เป็นเลิศด้านการจัดการเรียนการสอน

( ACADEMIC EXCELLENCE )

• จัดการเรียนการสอนแบบสหสาขาวิชาชีพ
• บูรณาการจัดการเรียนการสอนด้วยการแพทย์แผนไทย

เป็นเลิศด้านการบริหาร

( GOVERNANCE EXCELLENCE )

• พัฒนาการเรียนการสอนแบบสหสาขาวิชาชีพ
• พัฒนาศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกคุณธรรม
• พัฒนาระบบบริหารบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ

เป็นเลิศด้านการวิจัย และนวัตกรรม

( RESEARCH & INNOVATION EXCELLENCE )

• พัฒนาระบบการจัดการความรู้ วิจัย และนวัตกรรมในองค์กร
• พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้

ผู้บริหาร โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร


แพทย์หญิงชนิดา สยุมภูรุจินันท์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร


แพทย์หญิงสุภาพร ภู่พิทยา

รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร คนที่ 1

ผู้บริหาร ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก


นายแพทย์เอกรินทร์ สาธุเสน

ผู้อำนวยการ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร


แพทย์หญิงพรสุข โอสถาพงษ์กาญจน์

รองผู้อำนวยการ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
งานการศึกษาก่อนปริญญา


นายแพทย์อำนาจ รักษ์งาน

รองผู้อำนวยการ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
งานการศึกษาหลังปริญญา

HOUSE OF PLAN

งานวิจัย


อภัยภูเบศรเวชสาร

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2565
(Vol.1 No.1 January - June 2022)

อ่านต่อ..

อภัยภูเบศรเวชสาร

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม - ธันวาคม 2565
(Vol.1 No.2 July - December 2022)

อ่านต่อ..

อภัยภูเบศรเวชสาร

ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2566
(Vol.2 No.1 January - June 2023)

อ่านต่อ..

อภัยภูเบศรเวชสาร

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม - ธันวาคม 2566
(Vol.2 No.2 July - December 2023)

อ่านต่อ..

CONTACT US

โทร 037-211-088 ต่อ 7002
วันจันทร์ - ศุกร์ (เวลา 8.30 น.-16.30 น.)

Email: [email protected]
Website: www.bhubejhr-mec.ac.th

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
32/7 ต.ท่างาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000