OF CHAOPHYA ABHAIBHUBEJHR HOSPITAL

BUT IN ITS APPLICATION TO THE BENEFIT OF MANKIND

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

ABOUT

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรได้เข้าร่วมโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท (Collaborative Project to Increase Production of Rural Doctor : CPIRD) และร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการคือเพื่อเพิ่มการผลิตแพทย์และกระจายแพทย์ไปสู่ชนบทมากยิ่งขึ้น เพิ่มโอกาสให้นักเรียนในชนบทให้ได้ศึกษาวิชาแพทย์ พัฒนารูปแบบความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข และมหาวิทยาลัย พัฒนาระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขของโรงพยาบาลศูนย์และสถาบันสมทบ โดยรับนิสิตแพทย์ชั้นคลินิกในช่วงปีการศึกษา 2553 เป็นปีแรก ซึ่งนักเรียนในกลุ่มนี้ มีกำหนดเข้าศึกษาชั้นคลินิกที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ในปี 2556 โดยกำหนดภาพลักษณ์ของบัณฑิตแพทย์ในโครงการ

  • เป็นแพทย์ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน ออกโดยแพทยสภา
  • เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจ มีประสบการณ์
  • มีเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานในชนบท
  • พร้อมจะให้บริการสาธารณสุขเชิงรุกแก่ประชาชนทั้งชุมชน

STRATEGY

เป็นเลิศด้านการจัดการเรียนการสอน

( ACADEMIC EXCELLENCE )

• จัดการเรียนการสอนแบบสหสาขาวิชาชีพ
• บูรณาการจัดการเรียนการสอนด้วยการแพทย์แผนไทย

เป็นเลิศด้านการบริหาร

( GOVERNANCE EXCELLENCE )

• พัฒนาการเรียนการสอนแบบสหสาขาวิชาชีพ
• พัฒนาศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกคุณธรรม
• พัฒนาระบบบริหารบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ

เป็นเลิศด้านการวิจัย และนวัตกรรม

( RESEARCH & INNOVATION EXCELLENCE )

• พัฒนาระบบการจัดการความรู้ วิจัย และนวัตกรรมในองค์กร
• พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้

ผู้บริหาร โรงพยาบาล


แพทย์หญิงโศรยา ธรรมรักษ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร


แพทย์หญิงวลีรัตน์ ไกรโกศล

รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร คนที่ 1


นายแพทย์ชาติชาย คล้ายสุบรรณ

รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร คนที่ 2

ผู้บริหาร ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก


นายแพทย์เอกรินทร์ สาธุเสน

ผู้อำนวยการ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร


แพทย์หญิงพรสุข โอสถาพงษ์กาญจน์

รองผู้อำนวยการ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
งานการศึกษาก่อนปริญญา


นายแพทย์อำนาจ รักษ์งาน

รองผู้อำนวยการ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
งานการศึกษาหลังปริญญา

NEWS


บันทึก(ลับ)อภัยภูเบศร 2020

หนังสือรวบรวมเหตุการณ์ต่างๆ
ที่เกิดขึ้นในช่วงการแพร่ระบาดของ
โรคติดต่อร้ายแรง Covid - 19
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

อ่านต่อ..

เชิญชวนส่งบทความ

เชิญชวนบุคลากร รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร
ร่วมส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์
"อภัยภูเบศรเวชสาร" ประจำปี 2565
ตีพิมพ์ฉบับที่ 1 (ม.ค. - พ.ค. 65)
คลิกเพื่อส่งบทความ
สอบถามเพิ่มเติม
กนกวรรณ เจริญรัตน์ (มาย) 083-046-7413
อายญาฏา สง่าเดช (อาย) 092-253-3568
อภินันท์ ต้องทรัพย์อนันต์ (ฮาย) 087-584-1743

อ่านต่อ..

CONTACT US

โทร 037-211-088 ต่อ 7002
วันจันทร์ - ศุกร์ (เวลา 8.30 น.-16.30 น.)

Email: mec.bhubejhr@gmail.com
Website: www.bhubejhr-mec.ac.th

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
32/7 ต.ท่างาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000