แพทย์ประจำบ้าน

หลักสูตรอบรมแพทย์ประจำบ้านของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
ในการผลิตแพทย์สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
คือ ผลิตแพทย์ประจำบ้านที่มีคุณสมบัติ ดังนี้1. มีความรู้ความสามารถด้านทักษะและวิชาการในฐานะแพทย์ฉุกเฉินที่เป็นมืออาชีพ สามารถนำ ความรู้และทักษะที่ได้จากการฝึกอบรมไปประกอบวิชาอาชีพและพัฒนาสังคมที่ตนอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้และมีการเตรียมพร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อไป ปฏิบัติงานในโรงเรียนแพทย์ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก และสถาบันฝึกอบรมแพทย์ เพิ่มพูนทักษะได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. มีความสามารถในการบริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉินและการดูแลผู้ป่วยก่อนถึงโรงพยาบาลภายใต้บริบทและระบบของโรงพยาบาลส่วนภูมิภาคของประเทศไทย ซึ่งอาจมีข้อจำกัดด้านทรัพยากรในการดูแลรักษาของสถานพยาบาลหรือของผู้รับบริการ
4. มีคุณภาพและคุณธรรม
5. มีความรู้เบื้องต้นด้านการใช้ยาสมุนไพร อันเป็นจุดเด่นของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
6. มีความเอื้ออาทรและใส่ใจในความปลอดภัย เพื่อการแก้ไขปัญหาและการส่งเสริมสุขภาพ โดย ยึดถือผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง บนพื้นฐานของการดูแลแบบองค์รวม
7. สามารถปฏิบัติงานแบบสหสาขาวิชาชีพ มีพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อเพื่อนร่วมงานทั้งในวิชาชีพ ของตนเองและวิชาชีพอื่นๆ รวมทั้งผู้ป่วยและญาติ

ข่าวสาร


ประกาศ

เปิดรับสมัครแพทย์หลังปริญญา
สาขาเวชศาสร์ฉูกเฉิน

อ่านต่อ..

CONTACT US

โทร 037-211-088 ต่อ 7002
วันจันทร์ - ศุกร์ (เวลา 8.30 น.-16.30 น.)

Email: [email protected]
Website: www.bhubejhr-mec.ac.th/postgraduate.php

งานการศึกษาหลังปริญญา
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
32/7 ต.ท่างาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000