นสพ.ฮาริส คูเรสชี่

(ฮาริส)

HARIS QURESHI
นิสิตแพทย์ ปี 6
รหัสนิสิตแพทย์ : 58200049
อิเมลล์ : qhappy1215@gmail.com
ทะเบียนรถ :
ห้อง : ..
อาจารย์ที่ปรึกษา : แพทย์หญิงพรสุข โอสถาพงษ์กาญจน์
หมายเลขโทรศัพท์ -0824941891


นสพ.ศิริวรรณ อินทร์คุ้มวงษ์

(แอม)

SIRIWAN INKUMWONG
นิสิตแพทย์ ปี 6
รหัสนิสิตแพทย์ : 58200079
อิเมลล์ : 58200079@go.buu.ac.th
ทะเบียนรถ : 1 กบ 1959
ห้อง : 509
อาจารย์ที่ปรึกษา : แพทย์หญิงชลาลัย คล้ายพิมพ์
หมายเลขโทรศัพท์ -0995013666


นสพ.กณิศ สิทธิพงศ์พิทยา

(เฟิร์น)

KANIT SITTIPONGPITTAYA
นิสิตแพทย์ ปี 6
รหัสนิสิตแพทย์ : 59200001
อิเมลล์ : epfern67@gmail.com
ทะเบียนรถ :
ห้อง : 507
อาจารย์ที่ปรึกษา : แพทย์หญิงชลาลัย คล้ายพิมพ์
หมายเลขโทรศัพท์ -0616464678


นสพ.ชนากานต์ สุขภูตานันท์

(เช็ค)

CHANAKAN SUKPOOTANAN
นิสิตแพทย์ ปี 6
รหัสนิสิตแพทย์ : 59200003
อิเมลล์ : Cheque.40@hotmail.com
ทะเบียนรถ : ขก 3212
ห้อง : 508
อาจารย์ที่ปรึกษา : แพทย์หญิงชลาลัย คล้ายพิมพ์
หมายเลขโทรศัพท์ -0909182344


นสพ.ณฐนนท์ พยุงศักดิ์สกุล

(ไนซ์)

NATANON PAYUNGSAKSAKUL
นิสิตแพทย์ ปี 6
รหัสนิสิตแพทย์ : 59200004
อิเมลล์ : nantanon.pyssk@gmail.com
ทะเบียนรถ :
ห้อง : 504
อาจารย์ที่ปรึกษา : แพทย์หญิงชลาลัย คล้ายพิมพ์
หมายเลขโทรศัพท์ -0899891259


นสพ.ณภัทร เอี่ยมเจริญ

(นัท)

NAPAT EIAMCHAROEN
นิสิตแพทย์ ปี 6
รหัสนิสิตแพทย์ : 59200005
อิเมลล์ : hazelnut555555555@gmail.com
ทะเบียนรถ :
ห้อง : 502
อาจารย์ที่ปรึกษา : แพทย์หญิงชลาลัย คล้ายพิมพ์
หมายเลขโทรศัพท์ -0971369750


นสพ.ทรรศนีวัลย์ สารจันทร์

(แนน)

THATSANEEWAN SARAJAN
นิสิตแพทย์ ปี 6
รหัสนิสิตแพทย์ : 59200006
อิเมลล์ : thatsaneewansarajan@gmail.com
ทะเบียนรถ : 1 กฮ 3996
ห้อง : 506
อาจารย์ที่ปรึกษา : แพทย์หญิงรัชฎา สหะวรกุลศักดิ์
หมายเลขโทรศัพท์ -0912504887


นสพ.นันทวัฒน์ สุขแสงเปล่ง

(อาร์ตตี้)

NANTAWAT SUKSANGPLENG
นิสิตแพทย์ ปี 6
รหัสนิสิตแพทย์ : 59200007
อิเมลล์ : Nantawat_md@hotmail.com
ทะเบียนรถ : ขง 1447
ห้อง : 502
อาจารย์ที่ปรึกษา : แพทย์หญิงรัชฎา สหะวรกุลศักดิ์
หมายเลขโทรศัพท์ -0824847589


นสพ.พชร กิตินิรันดร์กูล

(ก้อง)

POTCHARA KITINIRUNGOOL
นิสิตแพทย์ ปี 6
รหัสนิสิตแพทย์ : 59200009
อิเมลล์ : lnw_kong@hotmail.com
ทะเบียนรถ :
ห้อง : 505
อาจารย์ที่ปรึกษา : แพทย์หญิงรัชฎา สหะวรกุลศักดิ์
หมายเลขโทรศัพท์ -0968593331


นสพ.ภาสุร ธนัตถ์สิริ

(ยอด)

PHASURA THANATSIRI
นิสิตแพทย์ ปี 6
รหัสนิสิตแพทย์ : 59200010
อิเมลล์ : justice6392@gmail.com
ทะเบียนรถ :
ห้อง : 503
อาจารย์ที่ปรึกษา : แพทย์หญิงรัชฎา สหะวรกุลศักดิ์
หมายเลขโทรศัพท์ -0994569741


นสพ.วนรัตน์ องอาจ

(ส้ม)

WANARAT ONGARJ
นิสิตแพทย์ ปี 6
รหัสนิสิตแพทย์ : 59200011
อิเมลล์ : Lokpla_zone_kub@hotmail.com
ทะเบียนรถ :
ห้อง : 507
อาจารย์ที่ปรึกษา : แพทย์หญิงจิราภรณ์ เลิศเจริญฤทธิ์
หมายเลขโทรศัพท์ -0903809130


นสพ.วิศรุต เลิศวิทยาทาน

(แมน)

WISARUT LERTWITTAYATAN
นิสิตแพทย์ ปี 6
รหัสนิสิตแพทย์ : 59200012
อิเมลล์ : wlmm-09-5@hotmail.com
ทะเบียนรถ : กต 2478
ห้อง : 503
อาจารย์ที่ปรึกษา : แพทย์หญิงจิราภรณ์ เลิศเจริญฤทธิ์
หมายเลขโทรศัพท์ -0868363911


นสพ.ธัญกานต์ คงสมร

(เมย์)

TUNYAKARN KONGSAMORN
นิสิตแพทย์ ปี 6
รหัสนิสิตแพทย์ : 59200047
อิเมลล์ : 59200047@go.buu.ac.th
ทะเบียนรถ :
ห้อง : 510
อาจารย์ที่ปรึกษา : แพทย์หญิงจิราภรณ์ เลิศเจริญฤทธิ์
หมายเลขโทรศัพท์ -0818200710


นสพ.ประภัสสร ศรีดารา

(แพรว)

PRAPATSORN SRIDARA
นิสิตแพทย์ ปี 5
รหัสนิสิตแพทย์ : 59200048
อิเมลล์ : Prapatsarn_preaw@hotmail.com
ทะเบียนรถ : งร 1623
ห้อง : 506
อาจารย์ที่ปรึกษา : แพทย์หญิงจิราภรณ์ เลิศเจริญฤทธิ์
หมายเลขโทรศัพท์ -0897514105


นสพ.สมิตา วีระโยธิน

(แป้ง)

SMITA VIRAYODHIN
นิสิตแพทย์ ปี 6
รหัสนิสิตแพทย์ : 59200049
อิเมลล์ : smita_vr@hotmail.com
ทะเบียนรถ :
ห้อง : 508
อาจารย์ที่ปรึกษา : แพทย์หญิงสุเบญจา พิณสาย
หมายเลขโทรศัพท์ -0629264151


นสพ.สิปปกร เวชรักษ์

(อาร์ต)

SIPPAKORN WETCHARAK
นิสิตแพทย์ ปี 6
รหัสนิสิตแพทย์ : 59200050
อิเมลล์ : sippakorn.wet@gmail.com
ทะเบียนรถ : ส 2370(ป้ายแดง)​
ห้อง : 505
อาจารย์ที่ปรึกษา : แพทย์หญิงสุเบญจา พิณสาย
หมายเลขโทรศัพท์ -0813315159


นสพ.สุธิรดา เกตุบุญลือ

(บีม)

SUTIRADA KATEBOONLUE
นิสิตแพทย์ ปี 6
รหัสนิสิตแพทย์ : 59200051
อิเมลล์ : 59200051@go.buu.ac.th
ทะเบียนรถ : 5 กฐ 5412
ห้อง : 510
อาจารย์ที่ปรึกษา : แพทย์หญิงสุเบญจา พิณสาย
หมายเลขโทรศัพท์ -0611951446


นสพ.อนันตชัย สุชนรุจิระ

(นน)

ANANTACHAI SUCHONRUJIRA
นิสิตแพทย์ ปี 6
รหัสนิสิตแพทย์ : 59200052
อิเมลล์ : ananta.suchon@gmail.com
ทะเบียนรถ : กบ 7810
ห้อง : 504
อาจารย์ที่ปรึกษา : แพทย์หญิงสุเบญจา พิณสาย
หมายเลขโทรศัพท์ -0618721325


นสพ.กิตติมศักดิ์ ศักดิ์ศิริกูร

(ดิว)

KITTIMASAK SAKSIRIKOON
นิสิตแพทย์ ปี 5
รหัสนิสิตแพทย์ : 60200002
อิเมลล์ : 60200002@go.buu.ac.th
ทะเบียนรถ :
ห้อง : 704
อาจารย์ที่ปรึกษา : แพทย์หญิงปาลิดา พึ่งผล
หมายเลขโทรศัพท์ -0949587322


นสพ.เทียนชัย กุลชานิธิ

(โจอี้)

TIANCHAI KULLACHANITHI
นิสิตแพทย์ ปี 5
รหัสนิสิตแพทย์ : 60200005
อิเมลล์ : j_koolchanthi@hotmail.com
ทะเบียนรถ :
ห้อง : 704
อาจารย์ที่ปรึกษา : แพทย์หญิงปาลิดา พึ่งผล
หมายเลขโทรศัพท์ -0825544692


นสพ.นนทพัทธ์ โมกขวิสุทธิ์

(มาย)

NONTAPAT MOKKAWISUT
นิสิตแพทย์ ปี 5
รหัสนิสิตแพทย์ : 60200006
อิเมลล์ : non7512@hotmail.com
ทะเบียนรถ :
ห้อง : 703
อาจารย์ที่ปรึกษา : แพทย์หญิงปาลิดา พึ่งผล
หมายเลขโทรศัพท์ -0617502229


นสพ.นัชชา ญาณวรัตน์

(เบนซ์)

NATCHA YANWARAT
นิสิตแพทย์ ปี 5
รหัสนิสิตแพทย์ : 60200007
อิเมลล์ : nnnatcha_b@hotmail.com
ทะเบียนรถ :
ห้อง : 710
อาจารย์ที่ปรึกษา : แพทย์หญิงปาลิดา พึ่งผล
หมายเลขโทรศัพท์ -0204509596


นสพ.ภานุกร ลิมปณะวัสส์

(ไบร์ท)

PHANUKORN LIMPANAWAT
นิสิตแพทย์ ปี 5
รหัสนิสิตแพทย์ : 60200008
อิเมลล์ : Phanukorn5401@gmail.com
ทะเบียนรถ : ก 6745
ห้อง : 703
อาจารย์ที่ปรึกษา : แพทย์หญิงสุมนา อุทัยธรรมรัตน์
หมายเลขโทรศัพท์ -0824815401


นสพ.สรวิชญ์ ไผ่ประเสริฐ

(วิชญ์)

SORAWICH PAIPRASERT
นิสิตแพทย์ ปี 5
รหัสนิสิตแพทย์ : 60200010
อิเมลล์ : 60200010@go.buu.ac.th
ทะเบียนรถ : ก 6745
ห้อง : 705
อาจารย์ที่ปรึกษา : แพทย์หญิงสุมนา อุทัยธรรมรัตน์
หมายเลขโทรศัพท์ -0898010388


นสพ.จิรัฐิ ศรีสวัสดิ์

(อาร์ต)

JIRAT SRISAWAT
นิสิตแพทย์ ปี 4
รหัสนิสิตแพทย์ : 60200022
อิเมลล์ : art_jirut@hotmail.com
ทะเบียนรถ :
ห้อง : 702
อาจารย์ที่ปรึกษา : แพทย์หญิงสุมนา อุทัยธรรมรัตน์
หมายเลขโทรศัพท์ -0970694181


นสพ.ณัฐวัชร นงค์นวล

(ปลื้ม)

NUTTHAWAT NONGNUAL
นิสิตแพทย์ ปี 5
รหัสนิสิตแพทย์ : 60200024
อิเมลล์ : n.nongnual@gmail.com
ทะเบียนรถ : กข 9624
ห้อง : 705
อาจารย์ที่ปรึกษา : แพทย์หญิงสุมนา อุทัยธรรมรัตน์
หมายเลขโทรศัพท์ -0956192896


นสพ.ธนวันต์ จิรถาวรกุล

(มิ้น)

THANAWAN JIRATHAWONKUL
นิสิตแพทย์ ปี 5
รหัสนิสิตแพทย์ : 60200026
อิเมลล์ : 60200026@go.buu.ac.th
ทะเบียนรถ :
ห้อง : 707
อาจารย์ที่ปรึกษา : แพทย์หญิงเพชรรัตน์ อมรสันต์
หมายเลขโทรศัพท์ -0870102547


นสพ.พันธ์ทิพา โกสุมวัชราภรณ์

(หญิง)

PANTIPAR KOSUMWATCHARAPORN
นิสิตแพทย์ ปี 5
รหัสนิสิตแพทย์ : 60200027
อิเมลล์ : 60200027@go.buu.ac.th
ทะเบียนรถ :
ห้อง : 708
อาจารย์ที่ปรึกษา : แพทย์หญิงเพชรรัตน์ อมรสันต์
หมายเลขโทรศัพท์ -0659791339


นสพ.ภากมล ธัญกุลสัมพันธ์

(พิมพ์)

PAGAMOL TUNYAKULSAMPAN
นิสิตแพทย์ ปี 5
รหัสนิสิตแพทย์ : 60200030
อิเมลล์ : powerpufpim@hotmail.com
ทะเบียนรถ :
ห้อง : 710
อาจารย์ที่ปรึกษา : แพทย์หญิงเพชรรัตน์ อมรสันต์
หมายเลขโทรศัพท์ -0833023271


นสพ.รัฐกมล วชิรปัญญานนท์

(บัว)

RATTAGAMOL WACHIRAPUNYANONT
นิสิตแพทย์ ปี 5
รหัสนิสิตแพทย์ : 60200031
อิเมลล์ : bua.rattagamon@gmail.com
ทะเบียนรถ : กต 2478
ห้อง : 708
อาจารย์ที่ปรึกษา : แพทย์หญิงเพชรรัตน์ อมรสันต์
หมายเลขโทรศัพท์ -0824580173


นสพ.ธัญนุช วนิชลานันท์

(เอิร์น)

THUNYANUCH VANICHRANUN
นิสิตแพทย์ ปี 5
รหัสนิสิตแพทย์ : 60200040
อิเมลล์ : earnthv@gmail.com
ทะเบียนรถ : กธ 3772
ห้อง : 706
อาจารย์ที่ปรึกษา : แพทย์หญิงวรรณพร เอี่ยมวรวุฒิกุล
หมายเลขโทรศัพท์ -0642632955


นสพ.อภิชญา ลอออรรถพงศ์

(แก้ม)

APICHAYA LAORAUTTAPONG
นิสิตแพทย์ ปี 5
รหัสนิสิตแพทย์ : 60200042
อิเมลล์ : 60200042@go.buu.ac.th
ทะเบียนรถ :
ห้อง : 709
อาจารย์ที่ปรึกษา : แพทย์หญิงวรรณพร เอี่ยมวรวุฒิกุล
หมายเลขโทรศัพท์ -0917128128


นสพ.อภิสรา สนิทวาจา

(บีม)

APISSARA SANITWAJA
นิสิตแพทย์ ปี 5
รหัสนิสิตแพทย์ : 60200043
อิเมลล์ : beam.apss@gmail.com
ทะเบียนรถ :
ห้อง : 709
อาจารย์ที่ปรึกษา : แพทย์หญิงวรรณพร เอี่ยมวรวุฒิกุล
หมายเลขโทรศัพท์ -0879179321


นสพ.ธัญชนก สิงห์วงศ์วัฒนะ

(เฟิร์ส)

THUNCHANOK SINGWONGWATTANA
นิสิตแพทย์ ปี 5
รหัสนิสิตแพทย์ : 60200052
อิเมลล์ : stickka@gmail.com
ทะเบียนรถ :
ห้อง : 706
อาจารย์ที่ปรึกษา : แพทย์หญิงวรรณพร เอี่ยมวรวุฒิกุล
หมายเลขโทรศัพท์ -0835861702


นสพ.ณภัทร ตันติประสิทธิกุล

(บัว)

NAPATH TUNTIPRASITIKUL
นิสิตแพทย์ ปี 4
รหัสนิสิตแพทย์ : 61200002
อิเมลล์ : napath.tun@cpird.in.th
ทะเบียนรถ :
ห้อง : 607
อาจารย์ที่ปรึกษา : นายแพทย์สุภัทร พูนเพิ่มสุขสมบัติ
หมายเลขโทรศัพท์ -0840840953


นสพ.ณัฐชนน วีระพันธุ์

(เอเจ)

NATCHANON WEERAPUNT
นิสิตแพทย์ ปี 4
รหัสนิสิตแพทย์ : 61200003
อิเมลล์ : natchanon.wee@cpird.in.th
ทะเบียนรถ :
ห้อง : 604
อาจารย์ที่ปรึกษา : นายแพทย์สุภัทร พูนเพิ่มสุขสมบัติ
หมายเลขโทรศัพท์ -0972392387


นสพ.ธนะเดช มิตรารมย์

(นนท์)

TANADET MITRAROM
นิสิตแพทย์ ปี 4
รหัสนิสิตแพทย์ : 61200004
อิเมลล์ : tanadet.mit@cpird.in.th
ทะเบียนรถ :
ห้อง : 605
อาจารย์ที่ปรึกษา : นายแพทย์สุภัทร พูนเพิ่มสุขสมบัติ
หมายเลขโทรศัพท์ -0900978867


นสพ.ธีรภัทร ชำนาญไพร

(ซือกง)

TEERAPAT CHAMNANPRAI
นิสิตแพทย์ ปี 4
รหัสนิสิตแพทย์ : 61200005
อิเมลล์ : teerapat.cha@cpird.in.th
ทะเบียนรถ :
ห้อง : 602
อาจารย์ที่ปรึกษา : นายแพทย์สุภัทร พูนเพิ่มสุขสมบัติ
หมายเลขโทรศัพท์ -0645194998


นสพ.ปภาอร คำทับทิม

(อุ้ม)

PHAPAORN KHAMTABTIM
นิสิตแพทย์ ปี 4
รหัสนิสิตแพทย์ : 61200006
อิเมลล์ : phapaorn.kha@cpird.in.th
ทะเบียนรถ :
ห้อง : 606
อาจารย์ที่ปรึกษา : แพทย์หญิงศิริขวัญ แซ่เตีย
หมายเลขโทรศัพท์ -0909516009


นสพ.พลัฏฐ์ วงศ์ประยุกต์

(ตาม)

PLAT WONGPRAYUK
นิสิตแพทย์ ปี 4
รหัสนิสิตแพทย์ : 61200007
อิเมลล์ : plat.won@cpird.in.th
ทะเบียนรถ :
ห้อง : 603
อาจารย์ที่ปรึกษา : แพทย์หญิงศิริขวัญ แซ่เตีย
หมายเลขโทรศัพท์ -0979466954


นสพ.พัทธนันท์ บุญศิริธันยพร

(พลอย)

PATTANAN BUNSIRITHANYAPORN
นิสิตแพทย์ ปี 4
รหัสนิสิตแพทย์ : 61200008
อิเมลล์ : pattanan.bun@cpird.in.th
ทะเบียนรถ :
ห้อง : 606
อาจารย์ที่ปรึกษา : แพทย์หญิงศิริขวัญ แซ่เตีย
หมายเลขโทรศัพท์ -0924516505


นสพ.พิณรสา สุวรรณกูฏ

(พิณ)

PINRASA SUVARNAKUTA
นิสิตแพทย์ ปี 4
รหัสนิสิตแพทย์ : 61200009
อิเมลล์ : pinrasa.suv@cpird.in.th
ทะเบียนรถ :
ห้อง : 609
อาจารย์ที่ปรึกษา : แพทย์หญิงศิริขวัญ แซ่เตีย
หมายเลขโทรศัพท์ -0846385080


นสพ.ภครนันท์ นำลาภ

(พิม)

PAKARANAN NUMLARP
นิสิตแพทย์ ปี 4
รหัสนิสิตแพทย์ : 61200010
อิเมลล์ : pakaranan.num@cpird.in.th
ทะเบียนรถ :
ห้อง : 607
อาจารย์ที่ปรึกษา : แพทย์หญิงณัฐติยา รัตนสิริสิน
หมายเลขโทรศัพท์ -093-3288277


นสพ.ภูบดี ทองดีเลิศ

(ซี)

PUBODEE THONGDEELERT
นิสิตแพทย์ ปี 4
รหัสนิสิตแพทย์ : 61200011
อิเมลล์ : pubodee.tho@cpird.in.th
ทะเบียนรถ :
ห้อง : 604
อาจารย์ที่ปรึกษา : แพทย์หญิงณัฐติยา รัตนสิริสิน
หมายเลขโทรศัพท์ -0864804248


นสพ.ภูวินทร์ ศักดิ์ภิรมย์

(เฟิร์ส)

PUWIN SAKDIPIROM
นิสิตแพทย์ ปี 4
รหัสนิสิตแพทย์ : 61200012
อิเมลล์ : puwin.sak@cpird.in.th
ทะเบียนรถ :
ห้อง : 603
อาจารย์ที่ปรึกษา : แพทย์หญิงณัฐติยา รัตนสิริสิน
หมายเลขโทรศัพท์ -0830572841


นสพ.ราชนาจ สุชีธง

(ไตร)

RARTCHANART SUCHEETONG
นิสิตแพทย์ ปี 4
รหัสนิสิตแพทย์ : 61200013
อิเมลล์ : rartchanart.suc@cpird.in.th
ทะเบียนรถ :
ห้อง : 602
อาจารย์ที่ปรึกษา : แพทย์หญิงณัฐติยา รัตนสิริสิน
หมายเลขโทรศัพท์ -0969702974


นสพ.วิชชุกร ฐิติรุ่งเรือง

(ทราย)

WISHCHUKORN THITIRUNGRUENG
นิสิตแพทย์ ปี 4
รหัสนิสิตแพทย์ : 61200014
อิเมลล์ : wishchukorn.thi@cpird.in.th
ทะเบียนรถ :
ห้อง : 608
อาจารย์ที่ปรึกษา : แพทย์หญิงนภวรรณ สินธุวงษ์
หมายเลขโทรศัพท์ -0876165335


นสพ.ศิลัมพา วรณะเกียรติพงศ์

(ซี)

SILUMPA VORANAKIATTIPONG
นิสิตแพทย์ ปี 4
รหัสนิสิตแพทย์ : 61200015
อิเมลล์ : silumpa.vor@cpird.in.th
ทะเบียนรถ :
ห้อง : 608
อาจารย์ที่ปรึกษา : แพทย์หญิงนภวรรณ สินธุวงษ์
หมายเลขโทรศัพท์ -0994466394


นสพ.เอกภพ วงษ์แก้ว

(ไมเคิล)

AKKAPOB MICHAEL WONGKAEW
นิสิตแพทย์ ปี 4
รหัสนิสิตแพทย์ : 61200016
อิเมลล์ : akkapob.won@cpird.in.th
ทะเบียนรถ :
ห้อง : 605
อาจารย์ที่ปรึกษา : แพทย์หญิงนภวรรณ สินธุวงษ์
หมายเลขโทรศัพท์ -0800899330