นสพ.ฮาริส คูเรสชี่

(ฮาริส)

HARIS QURESHI
นิสิตแพทย์ ปี 6
รหัสนิสิตแพทย์ : 58200049
อิเมลล์ : qhappy1215@gmail.com
ทะเบียนรถ :
ห้อง : ..
อาจารย์ที่ปรึกษา : แพทย์หญิงพรสุข โอสถาพงษ์กาญจน์
หมายเลขโทรศัพท์ -0824941891


นสพ.ศิริวรรณ อินทร์คุ้มวงษ์

(แอม)

SIRIWAN INKUMWONG
นิสิตแพทย์ ปี 6
รหัสนิสิตแพทย์ : 58200079
อิเมลล์ : 58200079@go.buu.ac.th
ทะเบียนรถ : 1 กบ 1959
ห้อง : 509
อาจารย์ที่ปรึกษา : แพทย์หญิงชลาลัย คล้ายพิมพ์
หมายเลขโทรศัพท์ -0995013666


นสพ.กณิศ สิทธิพงศ์พิทยา

(เฟิร์น)

KANIT SITTIPONGPITTAYA
นิสิตแพทย์ ปี 6
รหัสนิสิตแพทย์ : 59200001
อิเมลล์ : epfern67@gmail.com
ทะเบียนรถ :
ห้อง : 507
อาจารย์ที่ปรึกษา : แพทย์หญิงชลาลัย คล้ายพิมพ์
หมายเลขโทรศัพท์ -0616464678


นสพ.ชนากานต์ สุขภูตานันท์

(เช็ค)

CHANAKAN SUKPOOTANAN
นิสิตแพทย์ ปี 6
รหัสนิสิตแพทย์ : 59200003
อิเมลล์ : Cheque.40@hotmail.com
ทะเบียนรถ : ขก 3212
ห้อง : 508
อาจารย์ที่ปรึกษา : แพทย์หญิงชลาลัย คล้ายพิมพ์
หมายเลขโทรศัพท์ -0909182344


นสพ.ณฐนนท์ พยุงศักดิ์สกุล

(ไนซ์)

NATANON PAYUNGSAKSAKUL
นิสิตแพทย์ ปี 6
รหัสนิสิตแพทย์ : 59200004
อิเมลล์ : nantanon.pyssk@gmail.com
ทะเบียนรถ :
ห้อง : 504
อาจารย์ที่ปรึกษา : แพทย์หญิงชลาลัย คล้ายพิมพ์
หมายเลขโทรศัพท์ -0899891259


นสพ.ณภัทร เอี่ยมเจริญ

(นัท)

NAPAT EIAMCHAROEN
นิสิตแพทย์ ปี 6
รหัสนิสิตแพทย์ : 59200005
อิเมลล์ : hazelnut555555555@gmail.com
ทะเบียนรถ :
ห้อง : 502
อาจารย์ที่ปรึกษา : แพทย์หญิงชลาลัย คล้ายพิมพ์
หมายเลขโทรศัพท์ -0971369750


นสพ.ทรรศนีวัลย์ สารจันทร์

(แนน)

THATSANEEWAN SARAJAN
นิสิตแพทย์ ปี 6
รหัสนิสิตแพทย์ : 59200006
อิเมลล์ : thatsaneewansarajan@gmail.com
ทะเบียนรถ : 1 กฮ 3996
ห้อง : 506
อาจารย์ที่ปรึกษา : แพทย์หญิงรัชฎา สหะวรกุลศักดิ์
หมายเลขโทรศัพท์ -0912504887


นสพ.นันทวัฒน์ สุขแสงเปล่ง

(อาร์ตตี้)

NANTAWAT SUKSANGPLENG
นิสิตแพทย์ ปี 6
รหัสนิสิตแพทย์ : 59200007
อิเมลล์ : Nantawat_md@hotmail.com
ทะเบียนรถ : ขง 1447
ห้อง : 502
อาจารย์ที่ปรึกษา : แพทย์หญิงรัชฎา สหะวรกุลศักดิ์
หมายเลขโทรศัพท์ -0824847589


นสพ.พชร กิตินิรันดร์กูล

(ก้อง)

POTCHARA KITINIRUNGOOL
นิสิตแพทย์ ปี 6
รหัสนิสิตแพทย์ : 59200009
อิเมลล์ : lnw_kong@hotmail.com
ทะเบียนรถ :
ห้อง : 505
อาจารย์ที่ปรึกษา : แพทย์หญิงรัชฎา สหะวรกุลศักดิ์
หมายเลขโทรศัพท์ -0968593331


นสพ.ภาสุร ธนัตถ์สิริ

(ยอด)

PHASURA THANATSIRI
นิสิตแพทย์ ปี 6
รหัสนิสิตแพทย์ : 59200010
อิเมลล์ : justice6392@gmail.com
ทะเบียนรถ :
ห้อง : 503
อาจารย์ที่ปรึกษา : แพทย์หญิงรัชฎา สหะวรกุลศักดิ์
หมายเลขโทรศัพท์ -0994569741


นสพ.วนรัตน์ องอาจ

(ส้ม)

WANARAT ONGARJ
นิสิตแพทย์ ปี 6
รหัสนิสิตแพทย์ : 59200011
อิเมลล์ : Lokpla_zone_kub@hotmail.com
ทะเบียนรถ :
ห้อง : 507
อาจารย์ที่ปรึกษา : แพทย์หญิงจิราภรณ์ เลิศเจริญฤทธิ์
หมายเลขโทรศัพท์ -0903809130


นสพ.วิศรุต เลิศวิทยาทาน

(แมน)

WISARUT LERTWITTAYATAN
นิสิตแพทย์ ปี 6
รหัสนิสิตแพทย์ : 59200012
อิเมลล์ : wlmm-09-5@hotmail.com
ทะเบียนรถ : กต 2478
ห้อง : 503
อาจารย์ที่ปรึกษา : แพทย์หญิงจิราภรณ์ เลิศเจริญฤทธิ์
หมายเลขโทรศัพท์ -0868363911


นสพ.ธัญกานต์ คงสมร

(เมย์)

TUNYAKARN KONGSAMORN
นิสิตแพทย์ ปี 6
รหัสนิสิตแพทย์ : 59200047
อิเมลล์ : 59200047@go.buu.ac.th
ทะเบียนรถ :
ห้อง : 510
อาจารย์ที่ปรึกษา : แพทย์หญิงจิราภรณ์ เลิศเจริญฤทธิ์
หมายเลขโทรศัพท์ -0818200710


นสพ.สมิตา วีระโยธิน

(แป้ง)

SMITA VIRAYODHIN
นิสิตแพทย์ ปี 6
รหัสนิสิตแพทย์ : 59200049
อิเมลล์ : smita_vr@hotmail.com
ทะเบียนรถ :
ห้อง : 508
อาจารย์ที่ปรึกษา : แพทย์หญิงสุเบญจา พิณสาย
หมายเลขโทรศัพท์ -0629264151


นสพ.สิปปกร เวชรักษ์

(อาร์ต)

SIPPAKORN WETCHARAK
นิสิตแพทย์ ปี 6
รหัสนิสิตแพทย์ : 59200050
อิเมลล์ : sippakorn.wet@gmail.com
ทะเบียนรถ : ส 2370(ป้ายแดง)​
ห้อง : 505
อาจารย์ที่ปรึกษา : แพทย์หญิงสุเบญจา พิณสาย
หมายเลขโทรศัพท์ -0813315159


นสพ.สุธิรดา เกตุบุญลือ

(บีม)

SUTIRADA KATEBOONLUE
นิสิตแพทย์ ปี 6
รหัสนิสิตแพทย์ : 59200051
อิเมลล์ : 59200051@go.buu.ac.th
ทะเบียนรถ : 5 กฐ 5412
ห้อง : 510
อาจารย์ที่ปรึกษา : แพทย์หญิงสุเบญจา พิณสาย
หมายเลขโทรศัพท์ -0611951446


นสพ.อนันตชัย สุชนรุจิระ

(นน)

ANANTACHAI SUCHONRUJIRA
นิสิตแพทย์ ปี 6
รหัสนิสิตแพทย์ : 59200052
อิเมลล์ : ananta.suchon@gmail.com
ทะเบียนรถ : กบ 7810
ห้อง : 504
อาจารย์ที่ปรึกษา : แพทย์หญิงสุเบญจา พิณสาย
หมายเลขโทรศัพท์ -0618721325