นสพ.ประภัสสร ศรีดารา

(แพรว)

PRAPATSORN SRIDARA
นิสิตแพทย์ ปี 5
รหัสนิสิตแพทย์ : 59200048
อิเมลล์ : Prapatsarn_preaw@hotmail.com
ทะเบียนรถ : งร 1623
ห้อง : 506
อาจารย์ที่ปรึกษา : แพทย์หญิงจิราภรณ์ เลิศเจริญฤทธิ์
หมายเลขโทรศัพท์ -0897514105


นสพ.กิตติมศักดิ์ ศักดิ์ศิริกูร

(ดิว)

KITTIMASAK SAKSIRIKOON
นิสิตแพทย์ ปี 5
รหัสนิสิตแพทย์ : 60200002
อิเมลล์ : 60200002@go.buu.ac.th
ทะเบียนรถ :
ห้อง : 704
อาจารย์ที่ปรึกษา : แพทย์หญิงปาลิดา พึ่งผล
หมายเลขโทรศัพท์ -0949587322


นสพ.เทียนชัย กุลชานิธิ

(โจอี้)

TIANCHAI KULLACHANITHI
นิสิตแพทย์ ปี 5
รหัสนิสิตแพทย์ : 60200005
อิเมลล์ : j_koolchanthi@hotmail.com
ทะเบียนรถ :
ห้อง : 704
อาจารย์ที่ปรึกษา : แพทย์หญิงปาลิดา พึ่งผล
หมายเลขโทรศัพท์ -0825544692


นสพ.นนทพัทธ์ โมกขวิสุทธิ์

(มาย)

NONTAPAT MOKKAWISUT
นิสิตแพทย์ ปี 5
รหัสนิสิตแพทย์ : 60200006
อิเมลล์ : non7512@hotmail.com
ทะเบียนรถ :
ห้อง : 703
อาจารย์ที่ปรึกษา : แพทย์หญิงปาลิดา พึ่งผล
หมายเลขโทรศัพท์ -0617502229


นสพ.นัชชา ญาณวรัตน์

(เบนซ์)

NATCHA YANWARAT
นิสิตแพทย์ ปี 5
รหัสนิสิตแพทย์ : 60200007
อิเมลล์ : nnnatcha_b@hotmail.com
ทะเบียนรถ :
ห้อง : 710
อาจารย์ที่ปรึกษา : แพทย์หญิงปาลิดา พึ่งผล
หมายเลขโทรศัพท์ -0204509596


นสพ.ภานุกร ลิมปณะวัสส์

(ไบร์ท)

PHANUKORN LIMPANAWAT
นิสิตแพทย์ ปี 5
รหัสนิสิตแพทย์ : 60200008
อิเมลล์ : Phanukorn5401@gmail.com
ทะเบียนรถ : ก 6745
ห้อง : 703
อาจารย์ที่ปรึกษา : แพทย์หญิงสุมนา อุทัยธรรมรัตน์
หมายเลขโทรศัพท์ -0824815401


นสพ.สรวิชญ์ ไผ่ประเสริฐ

(วิชญ์)

SORAWICH PAIPRASERT
นิสิตแพทย์ ปี 5
รหัสนิสิตแพทย์ : 60200010
อิเมลล์ : 60200010@go.buu.ac.th
ทะเบียนรถ : ก 6745
ห้อง : 705
อาจารย์ที่ปรึกษา : แพทย์หญิงสุมนา อุทัยธรรมรัตน์
หมายเลขโทรศัพท์ -0898010388


นสพ.ณัฐวัชร นงค์นวล

(ปลื้ม)

NUTTHAWAT NONGNUAL
นิสิตแพทย์ ปี 5
รหัสนิสิตแพทย์ : 60200024
อิเมลล์ : n.nongnual@gmail.com
ทะเบียนรถ : กข 9624
ห้อง : 705
อาจารย์ที่ปรึกษา : แพทย์หญิงสุมนา อุทัยธรรมรัตน์
หมายเลขโทรศัพท์ -0956192896


นสพ.ธนวันต์ จิรถาวรกุล

(มิ้น)

THANAWAN JIRATHAWONKUL
นิสิตแพทย์ ปี 5
รหัสนิสิตแพทย์ : 60200026
อิเมลล์ : 60200026@go.buu.ac.th
ทะเบียนรถ :
ห้อง : 707
อาจารย์ที่ปรึกษา : แพทย์หญิงเพชรรัตน์ อมรสันต์
หมายเลขโทรศัพท์ -0870102547


นสพ.พันธ์ทิพา โกสุมวัชราภรณ์

(หญิง)

PANTIPAR KOSUMWATCHARAPORN
นิสิตแพทย์ ปี 5
รหัสนิสิตแพทย์ : 60200027
อิเมลล์ : 60200027@go.buu.ac.th
ทะเบียนรถ :
ห้อง : 708
อาจารย์ที่ปรึกษา : แพทย์หญิงเพชรรัตน์ อมรสันต์
หมายเลขโทรศัพท์ -0659791339


นสพ.ภากมล ธัญกุลสัมพันธ์

(พิมพ์)

PAGAMOL TUNYAKULSAMPAN
นิสิตแพทย์ ปี 5
รหัสนิสิตแพทย์ : 60200030
อิเมลล์ : powerpufpim@hotmail.com
ทะเบียนรถ :
ห้อง : 710
อาจารย์ที่ปรึกษา : แพทย์หญิงเพชรรัตน์ อมรสันต์
หมายเลขโทรศัพท์ -0833023271


นสพ.รัฐกมล วชิรปัญญานนท์

(บัว)

RATTAGAMOL WACHIRAPUNYANONT
นิสิตแพทย์ ปี 5
รหัสนิสิตแพทย์ : 60200031
อิเมลล์ : bua.rattagamon@gmail.com
ทะเบียนรถ : กต 2478
ห้อง : 708
อาจารย์ที่ปรึกษา : แพทย์หญิงเพชรรัตน์ อมรสันต์
หมายเลขโทรศัพท์ -0824580173


นสพ.ธัญนุช วนิชลานันท์

(เอิร์น)

THUNYANUCH VANICHRANUN
นิสิตแพทย์ ปี 5
รหัสนิสิตแพทย์ : 60200040
อิเมลล์ : earnthv@gmail.com
ทะเบียนรถ : กธ 3772
ห้อง : 706
อาจารย์ที่ปรึกษา : แพทย์หญิงวรรณพร เอี่ยมวรวุฒิกุล
หมายเลขโทรศัพท์ -0642632955


นสพ.อภิชญา ลอออรรถพงศ์

(แก้ม)

APICHAYA LAORAUTTAPONG
นิสิตแพทย์ ปี 5
รหัสนิสิตแพทย์ : 60200042
อิเมลล์ : 60200042@go.buu.ac.th
ทะเบียนรถ :
ห้อง : 709
อาจารย์ที่ปรึกษา : แพทย์หญิงวรรณพร เอี่ยมวรวุฒิกุล
หมายเลขโทรศัพท์ -0917128128


นสพ.อภิสรา สนิทวาจา

(บีม)

APISSARA SANITWAJA
นิสิตแพทย์ ปี 5
รหัสนิสิตแพทย์ : 60200043
อิเมลล์ : beam.apss@gmail.com
ทะเบียนรถ :
ห้อง : 709
อาจารย์ที่ปรึกษา : แพทย์หญิงวรรณพร เอี่ยมวรวุฒิกุล
หมายเลขโทรศัพท์ -0879179321


นสพ.ธัญชนก สิงห์วงศ์วัฒนะ

(เฟิร์ส)

THUNCHANOK SINGWONGWATTANA
นิสิตแพทย์ ปี 5
รหัสนิสิตแพทย์ : 60200052
อิเมลล์ : stickka@gmail.com
ทะเบียนรถ :
ห้อง : 706
อาจารย์ที่ปรึกษา : แพทย์หญิงวรรณพร เอี่ยมวรวุฒิกุล
หมายเลขโทรศัพท์ -0835861702