นสพ.ณภัทร ตันติประสิทธิกุล

( บัว )นสพ.ณัฐชนน วีระพันธุ์

( เอเจ )นสพ.ธนะเดช มิตรารมย์

( นนท์ )นสพ.ธีรภัทร ชำนาญไพร

( ซือกง )นสพ.ปภาอร คำทับทิม

( อุ้ม )นสพ.พลัฏฐ์ วงศ์ประยุกต์

( ตาม )นสพ.พัทธนันท์ บุญศิริธันยพร

( พลอย )นสพ.พิณรสา สุวรรณกูฏ

( พิณ )นสพ.ภครนันท์ นำลาภ

( พิม )นสพ.ภูบดี ทองดีเลิศ

( ซี )นสพ.ภูวินทร์ ศักดิ์ภิรมย์

( เฟิร์ส )นสพ.ราชนาจ สุชีธง

( ไตร )นสพ.วิชชุกร ฐิติรุ่งเรือง

( ทราย )นสพ.ศิลัมพา วรณะเกียรติพงศ์

( ซี )นสพ.เอกภพ วงษ์แก้ว

( ไมเคิล )