นสพ.จิรัฐิ ศรีสวัสดิ์

(อาร์ต)

JIRAT SRISAWAT
นิสิตแพทย์ ปี 4
รหัสนิสิตแพทย์ : 60200022
อิเมลล์ : art_jirut@hotmail.com
ทะเบียนรถ :
ห้อง : 702
อาจารย์ที่ปรึกษา : แพทย์หญิงสุมนา อุทัยธรรมรัตน์
หมายเลขโทรศัพท์ -0970694181


นสพ.ณภัทร ตันติประสิทธิกุล

(บัว)

NAPATH TUNTIPRASITIKUL
นิสิตแพทย์ ปี 4
รหัสนิสิตแพทย์ : 61200002
อิเมลล์ : napath.tun@cpird.in.th
ทะเบียนรถ :
ห้อง : 607
อาจารย์ที่ปรึกษา : นายแพทย์สุภัทร พูนเพิ่มสุขสมบัติ
หมายเลขโทรศัพท์ -0840840953


นสพ.ณัฐชนน วีระพันธุ์

(เอเจ)

NATCHANON WEERAPUNT
นิสิตแพทย์ ปี 4
รหัสนิสิตแพทย์ : 61200003
อิเมลล์ : natchanon.wee@cpird.in.th
ทะเบียนรถ :
ห้อง : 604
อาจารย์ที่ปรึกษา : นายแพทย์สุภัทร พูนเพิ่มสุขสมบัติ
หมายเลขโทรศัพท์ -0972392387


นสพ.ธนะเดช มิตรารมย์

(นนท์)

TANADET MITRAROM
นิสิตแพทย์ ปี 4
รหัสนิสิตแพทย์ : 61200004
อิเมลล์ : tanadet.mit@cpird.in.th
ทะเบียนรถ :
ห้อง : 605
อาจารย์ที่ปรึกษา : นายแพทย์สุภัทร พูนเพิ่มสุขสมบัติ
หมายเลขโทรศัพท์ -0900978867


นสพ.ธีรภัทร ชำนาญไพร

(ซือกง)

TEERAPAT CHAMNANPRAI
นิสิตแพทย์ ปี 4
รหัสนิสิตแพทย์ : 61200005
อิเมลล์ : teerapat.cha@cpird.in.th
ทะเบียนรถ :
ห้อง : 602
อาจารย์ที่ปรึกษา : นายแพทย์สุภัทร พูนเพิ่มสุขสมบัติ
หมายเลขโทรศัพท์ -0645194998


นสพ.ปภาอร คำทับทิม

(อุ้ม)

PHAPAORN KHAMTABTIM
นิสิตแพทย์ ปี 4
รหัสนิสิตแพทย์ : 61200006
อิเมลล์ : phapaorn.kha@cpird.in.th
ทะเบียนรถ :
ห้อง : 606
อาจารย์ที่ปรึกษา : แพทย์หญิงศิริขวัญ แซ่เตีย
หมายเลขโทรศัพท์ -0909516009


นสพ.พลัฏฐ์ วงศ์ประยุกต์

(ตาม)

PLAT WONGPRAYUK
นิสิตแพทย์ ปี 4
รหัสนิสิตแพทย์ : 61200007
อิเมลล์ : plat.won@cpird.in.th
ทะเบียนรถ :
ห้อง : 603
อาจารย์ที่ปรึกษา : แพทย์หญิงศิริขวัญ แซ่เตีย
หมายเลขโทรศัพท์ -0979466954


นสพ.พัทธนันท์ บุญศิริธันยพร

(พลอย)

PATTANAN BUNSIRITHANYAPORN
นิสิตแพทย์ ปี 4
รหัสนิสิตแพทย์ : 61200008
อิเมลล์ : pattanan.bun@cpird.in.th
ทะเบียนรถ :
ห้อง : 606
อาจารย์ที่ปรึกษา : แพทย์หญิงศิริขวัญ แซ่เตีย
หมายเลขโทรศัพท์ -0924516505


นสพ.พิณรสา สุวรรณกูฏ

(พิณ)

PINRASA SUVARNAKUTA
นิสิตแพทย์ ปี 4
รหัสนิสิตแพทย์ : 61200009
อิเมลล์ : pinrasa.suv@cpird.in.th
ทะเบียนรถ :
ห้อง : 609
อาจารย์ที่ปรึกษา : แพทย์หญิงศิริขวัญ แซ่เตีย
หมายเลขโทรศัพท์ -0846385080


นสพ.ภครนันท์ นำลาภ

(พิม)

PAKARANAN NUMLARP
นิสิตแพทย์ ปี 4
รหัสนิสิตแพทย์ : 61200010
อิเมลล์ : pakaranan.num@cpird.in.th
ทะเบียนรถ :
ห้อง : 607
อาจารย์ที่ปรึกษา : แพทย์หญิงณัฐติยา รัตนสิริสิน
หมายเลขโทรศัพท์ -093-3288277


นสพ.ภูบดี ทองดีเลิศ

(ซี)

PUBODEE THONGDEELERT
นิสิตแพทย์ ปี 4
รหัสนิสิตแพทย์ : 61200011
อิเมลล์ : pubodee.tho@cpird.in.th
ทะเบียนรถ :
ห้อง : 604
อาจารย์ที่ปรึกษา : แพทย์หญิงณัฐติยา รัตนสิริสิน
หมายเลขโทรศัพท์ -0864804248


นสพ.ภูวินทร์ ศักดิ์ภิรมย์

(เฟิร์ส)

PUWIN SAKDIPIROM
นิสิตแพทย์ ปี 4
รหัสนิสิตแพทย์ : 61200012
อิเมลล์ : puwin.sak@cpird.in.th
ทะเบียนรถ :
ห้อง : 603
อาจารย์ที่ปรึกษา : แพทย์หญิงณัฐติยา รัตนสิริสิน
หมายเลขโทรศัพท์ -0830572841


นสพ.ราชนาจ สุชีธง

(ไตร)

RARTCHANART SUCHEETONG
นิสิตแพทย์ ปี 4
รหัสนิสิตแพทย์ : 61200013
อิเมลล์ : rartchanart.suc@cpird.in.th
ทะเบียนรถ :
ห้อง : 602
อาจารย์ที่ปรึกษา : แพทย์หญิงณัฐติยา รัตนสิริสิน
หมายเลขโทรศัพท์ -0969702974


นสพ.วิชชุกร ฐิติรุ่งเรือง

(ทราย)

WISHCHUKORN THITIRUNGRUENG
นิสิตแพทย์ ปี 4
รหัสนิสิตแพทย์ : 61200014
อิเมลล์ : wishchukorn.thi@cpird.in.th
ทะเบียนรถ :
ห้อง : 608
อาจารย์ที่ปรึกษา : แพทย์หญิงนภวรรณ สินธุวงษ์
หมายเลขโทรศัพท์ -0876165335


นสพ.ศิลัมพา วรณะเกียรติพงศ์

(ซี)

SILUMPA VORANAKIATTIPONG
นิสิตแพทย์ ปี 4
รหัสนิสิตแพทย์ : 61200015
อิเมลล์ : silumpa.vor@cpird.in.th
ทะเบียนรถ :
ห้อง : 608
อาจารย์ที่ปรึกษา : แพทย์หญิงนภวรรณ สินธุวงษ์
หมายเลขโทรศัพท์ -0994466394


นสพ.เอกภพ วงษ์แก้ว

(ไมเคิล)

AKKAPOB MICHAEL WONGKAEW
นิสิตแพทย์ ปี 4
รหัสนิสิตแพทย์ : 61200016
อิเมลล์ : akkapob.won@cpird.in.th
ทะเบียนรถ :
ห้อง : 605
อาจารย์ที่ปรึกษา : แพทย์หญิงนภวรรณ สินธุวงษ์
หมายเลขโทรศัพท์ -0800899330