นางสาวอรดา อิ่มเอิบ

(บิว)

AURADA AIMAERB
นักวิชาการศึกษา
อิเมลล์ : aurada.aim@cpird.in.th
ทะเบียนรถ :
สถานที่ทำงาน : สำนักงาน
หมายเลขโทรศัพท์ -0847384009


นางสาวทัศพร แย้มภักดี

(พร)

THATSAPHON YEAMPADEE
นักวิชาการศึกษา
อิเมลล์ : thasapon.yea@cpird.in.th
ทะเบียนรถ : กมท 228
สถานที่ทำงาน : สำนักงาน
หมายเลขโทรศัพท์ -0814931096


นางสาวศิรินทิพย์ เอื้อการณ์

(นุ๊ก)

SIRINTHIP AUEKARN
นักวิชาการศึกษา
อิเมลล์ : Sirinthip.aue@cpird.in.th
ทะเบียนรถ :
สถานที่ทำงาน : สำนักงาน
หมายเลขโทรศัพท์ -0863657237


นางสาวกัญศิตา พิมพ์พิสาร

(กรณ์)

KANSITA PIMPISAN
นักวิชาการศึกษา
อิเมลล์ : praveena.nat@cpird.in.th
ทะเบียนรถ : บบ 8971, กค 1905
สถานที่ทำงาน : สำนักงาน
หมายเลขโทรศัพท์ -0863118550


นายพงศกร จินตรักษ์กิติ

(โอม)

PONGSAKRON JINTARUCKITI
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
อิเมลล์ : pongsakron.jin@cpird.in.th
ทะเบียนรถ : กค 1960
สถานที่ทำงาน : ห้องผลิตสื่อ
หมายเลขโทรศัพท์ -0831233896


นางสาววรรณภา มีเนาว์

(อ้อย)

WANNAPA MENAO
นักวิชาการศึกษา
อิเมลล์ : wannapa.men@cpird.in.th
ทะเบียนรถ : กธ 5026
สถานที่ทำงาน : สำนักงาน
หมายเลขโทรศัพท์ -0953633359


นางสาวฑิฆัมพร จันทร์แดง

(ดิว)

TICUMPORN CHANDANG
นักวิชาการศึกษา
อิเมลล์ : ticumporn.cha@cpird.in.th
ทะเบียนรถ : ญค 5278
สถานที่ทำงาน : สำนักงาน
หมายเลขโทรศัพท์ -0982964910


นางสาวฉัตรธิดา พัฒนโสภณ

(ต่าง)

CHATTIDA PATHTANASOPON
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
อิเมลล์ : chattida.pat@cpird.in.th
ทะเบียนรถ :
สถานที่ทำงาน : ห้องผลิตสื่อ
หมายเลขโทรศัพท์ -0612245299


นางสาวหทัยชนก ประดิษฐ์ผล

(ปอย)

HATHAICHANOK PRADITPOL
นักวิชาการศึกษา
อิเมลล์ : hathaichanok.pra@cpird.in.th
ทะเบียนรถ : กจ 4757
สถานที่ทำงาน : สำนักงาน
หมายเลขโทรศัพท์ -0881966883


นางสาวฮามา ฮามกุล

(ฮามา)

HAMA HAMKUL
นักวิชาการเงินและบัญชี
อิเมลล์ : hama.ham@cpird.in.th
ทะเบียนรถ : กท 2639
สถานที่ทำงาน : สำนักงาน
หมายเลขโทรศัพท์ -0868204450


นายตฤณภพ มาหา

(เหลียง)

TINNAPOP MAHA
นักวิชาการศึกษา
อิเมลล์ : tinnapop.mah@cpird.in.th
ทะเบียนรถ :
สถานที่ทำงาน : สำนักงาน
หมายเลขโทรศัพท์ -0859962500


นางสาวจุฑาทิพย์ ชมดี

(กัลย์)

JUTHATHIP CHOMDEE
บรรณารักษ์
อิเมลล์ : juthathip.cho@cpird.in.th
ทะเบียนรถ :
สถานที่ทำงาน : Co-Working Space
หมายเลขโทรศัพท์ -0985726680


นางสาวฐิตาภา เสมาเงิน

(จูน)

THITAPA SEMANGERN
นักวิชาการศึกษา
อิเมลล์ : thitapa.sem@cpird.in.th
ทะเบียนรถ :
สถานที่ทำงาน : สำนักงาน
หมายเลขโทรศัพท์ -0924121642


นางสาวสุดารัตน์ ผิวอ่อน

(นุ๊ก)

SUDARAT PUE-ON
นักวิชาการศึกษา
อิเมลล์ : sudarat.pue@cpird.in.th
ทะเบียนรถ :
สถานที่ทำงาน :
หมายเลขโทรศัพท์ -0936661947


นายอมรเศรษฐ์ ปรียธนานนท์

(บอส)

AMORNSET PREEYATHANANON
นักวิชาการศึกษา
อิเมลล์ : amornset.pre@cpird.in.th
ทะเบียนรถ :
สถานที่ทำงาน :
หมายเลขโทรศัพท์ -0918525892