นางสาวอรดา อิ่มเอิบ

(บิว)นางสาวทัศพร แย้มภักดี

(พร)นางสาวศิรินทิพย์ เอื้อการณ์

(นุ๊ก)นางสาวกัญศิตา พิมพ์พิสาร

(กรณ์)นายพงศกร จินตรักษ์กิติ

(โอม)นางสาววรรณภา มีเนาว์

(อ้อย)นางสาวฑิฆัมพร จันทร์แดง

(ดิว)นางสาวฉัตรธิดา พัฒนโสภณ

(ต่าง)นางสาวหทัยชนก ประดิษฐ์ผล

(ปอย)นางสาวฮามา ฮามกุล

(ฮามา)นายตฤณภพ มาหา

(เหลียง)นางสาวจุฑาทิพย์ ชมดี

(กัลย์)นางสาวฐิตาภา เสมาเงิน

(จูน)นางสาวสุดารัตน์ ผิวอ่อน

(นุ๊ก)นายอมรเศรษฐ์ ปรียธนานนท์

(บอส)